Na świecie
Zasady świadczenia serwisu
Strona startowa SERWIS I WSPARCIE Zasady świadczenia usług
Pantum After-sales Service Policy

1.Postanowienia ogólne: 

Polityka obsługi posprzedażowej ma zastosowanie do wszystkich drukarek Pantum oraz produktów z nimi powiązanych i od nich pochodnych, zakupionych lub nabytych w zagranicznych, oficjalnych kanałach sprzedaży Pantum, u których wystąpiły problemy wymienione w odpowiednich przepisach i regulacjach odnoszących się do praw konsumenckich i ochrony interesów. 

 

2.Zobowiązanie : 

W oparciu o krajowe przepisy i regulacje, odnoszące się do praw konsumenckich i ochrony interesów przy zakupie produktów, będące punktem wyjścia, aby zapewnić obsługę posprzedażową w wysokiej jakości, możliwe jest odpowiednie dostosowanie regulacji. 

Uwaga: możliwe jest tylko poprawienie zakresu obsługi. 

 

3. Definicje obsługi: 

3.1. Okres wymiany: występujący w okresie obowiązywania gwarancji, po stwierdzeniu przez autoryzowany serwis, że wada produktu nie powstała z winy użytkownika, zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami; produkt może zostać wymieniony na nowy w ciągu 7 dni od daty zakupu na podstawie dowodu zakupu. 

3.2. Okres gwarancji: okres, w ciągu którego producent zobowiązuje się do wykonania klientowi darmowej naprawy lub konserwacji produktu, w przypadku awarii spowodowanej problemami z jakością produktu; okres gwarancji wynosi zwykle 1 rok od daty zakupu (na podstawie dowodu zakupu).

 

4. Wymiana: 

(1) W okresie gwarancji drukarki, w przypadku wystąpienia awarii wymienionej w instrukcji konserwacji, po stwierdzeniu przez serwis, że nie powstała ona z winy użytkownika, w okresie 7 dni od daty zakupu, możliwa jest wymiana drukarki na nową z wydaniem odpowiedniego dowodu nabycia.

(2) Po upływie okresu wymiany, ale w ciągu trwania okresu gwarancji, autoryzowane centrum obsługi Pantum lub autoryzowany punkt serwisowy Pantum wykona klientowi darmową naprawę. 

 

5. Gwarancja: 

(1) W okresie gwarancji drukarki, w przypadku wystąpienia awarii wymienionej w instrukcji konserwacji, po stwierdzeniu, że nie powstała ona z winy użytkownika, użytkownik może na podstawie dowodu zakupu wystąpić o darmową naprawę do autoryzowanego centrum obsługi Pantum lub autoryzowanego punktu serwisowego Pantum. 

(2) Po upływie okresu gwarancji, po wykonaniu płatnej naprawy drukarki i opłaceniu transportu, wykonawca usługi serwisowej wystawia klientowi dokument naprawy, na podstawie którego udziela się gwarancji na okres 30 dni (okres gwarancji).

 

6. Lista PRODUKTÓW OBJĘTYCH OBSŁUGĄ POSRZEDAŻOWĄ I OKRESY GWARANCJI:

Rodzaj

Produkt

Okres gwarancji 

Urządzenie

Drukarka

Rok od daty zakupu (włącznie)

 

Kartridż

Rok od daty zakupu (włącznie), uznanie gwarancji zgodnie z określoną polityką 

Uwaga: Wskazane w tabeli okresy gwarancji są zgodne z rocznym okresem gwarancji. Jeżeli przepisy w kraju sprzedaży regulują zasady obsługi posprzedażowej w inny sposób, pierwszeństwo mają  przepisy i regulacje kraju sprzedaży.

 

7. Certyfikat usług posprzedażowych:

A) W okresie obowiązywania usług posprzedażowych klientowi przysługuje prawo do naprawy I wymiany produktów zgodnie z niniejszymi postanowieniami. 

B) Jeżeli nie można dostarczyć dowodu zakupu, początek okresu usług posprzedażowych, w którym przysługuje darmowa naprawa, ustala się na dzień po upływie 90 dni od daty produkcji odczytanej z numeru seryjnego. 

Koniec okresu usług posprzedażowych: data zakończenia usług odnosi się do dnia dostarczenia przez klienta urządzenia do centrum serwisowego i zwrotu urządzenia klientowi po naprawie. Dni świąteczne nie będą wliczane.

 

8.Okres gwarancji na jakość naprawy: 

W okresie obowiązywania uprawnień serwisowych przysługuje darmowa naprawa w przypadku wystąpienia problemów z jakością drukarki. Po dokonaniu naprawy powinna zostać udzielona gwarancja na właściwą pracę urządzenia przez co najmniej 30 dni, a w przypadku nakładania się tego terminu z okresem gwarancji, zastosowanie ma okres dłuższy.

 

9.Okres gwarancji po wymianie:

Po wymianie drukarki okres gwarancji zostanie odpowiednio zmieniony, rozpoczynając się od daty wymiany, wprowadzonej na dowodzie zakupu przez podmiot dokonujący wymiany.

 

10. Obsługa płatna: 

W poniższych przypadkach Pantum i jego centrum serwisowe nie zapewni bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. Koszt odpowiednich napraw i czynności konserwacyjnych będą ponosili klienci 

(1) Upływ okresu świadczenia usług serwisowych; 

(2) Brak certyfikatu usług serwisowych lub dowodu zakupu, poza przypadkami, gdy możliwe jest udowodnienie, że produkty są w okresie ważności okresu świadczenia usług serwisowych; 

(3) Uszkodzenie wynikające z obsługi lub konserwacji niezgodnej z opisaną w instrukcji obsługi; awaria lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwą instalacją, obsługą lub korzystanie z urządzenia w warunkach innych niż dopuszczalne; 

(4) Uszkodzenie wynikające z nieautoryzowanego demontażu lub samodzielnej naprawy; naprawa lub modyfikacja wykonana przez centrum serwisowe nieautoryzowane przez Pantum;

 (5) Niewłaściwe funkcjonowanie lub uszkodzenie spowodowane korzystaniem z niewłaściwych lub nieoryginalnych kartridżów lub udostępnianych usług; 

(6) Niewłaściwe funkcjonowanie, niezgodność lub niedopasowanie wynikające z używania w kraju innym niż kraj zakupu; 

(7) Wniknięcie płynów, wilgoci lub pleśni; 

(8) Uszkodzenia części pochodnych lub części powiązanych, innych niż objętych prze odpowiednie przepisy i regulacje; 

(9) Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą;

Uwaga dodatkowa: niektóre zmiany zasad serwisu, wynikające z dostosowania do najnowszej polityki firmy, będą miały pierwszeństwo. 

 

11.Uwaga:

1. Jeżeli drukarka wydziela ciepło, dym, zapach, dziwny dźwięk lub w innych podobnych okolicznościach należy natychmiast odłączyć ją od zasilania i skontaktować się z serwisem.

2. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na drukarce. Jeżeli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka. 

3. W czasie burzy należy na wszelki wypadek odłączyć drukarkę od zasilania. Jeżeli pozostanie podłączona, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia drukarki..

 

Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić zadowolenie użytkownika i zapewnić każdemu odwiedzającemu tak sprawną usługę, jak to tylko jest możliwe. Więcej informacji można znaleźć w naszejpolityce cookies
Klikając na przycisk 'x' zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies tym razem